HOME

Popis projektu:

Projekt CZ.1.07/3.2.04/06.0071

Na cestě ke konkurenceschopnosti JMK - inovační technologie v oblasti úsporného osvětlení


Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je přispět k posílení nabídky dalšího vzdělávání vJihomoravském kraji a to
prostřednictvím
vytvoření komplexního vzdělávacího programu zaměřeného na nasazování inovativních technologií v dynamicky
rostoucím a stále významnějším oboru TZB.
Cílovou skupinu projektu představují účastníci dalšího vzdělávání z Jihomoravského kraje, kteří v oboru elektro
již pracují, ale
naráží ve svém profesním rozvoji na bariéry pramenící především z omezené znalosti nejmodernějších
technologií a trendů.


Nově vytvořený vzdělávací program bude inovativní po odborné i metodické stránce. Z hlediska odborného
zaměření projekt reaguje na stávající mezeru na trhu v nabídce vzdělávání v oboru TZB a tím i řeší nedostatek
skutečně kvalifikovaných odborníků v této oblasti. Výsledkem projektu proto bude růst konkurenceschopnosti
těchto pracovníků na trhu práce a rozšíření jejich odborné kvalifikace, sekundárně pak i naplnění potřeb
zaměstnavatelů a růst konkurenceschopnosti MSP JMK. Kvalitu, odbornou správnost a aktuálnost bude
garantovat partner projektu - VUT v Brně,FEKT.


Pro výuku bude využíváno formy tzv. blended learningu, která kombinuje celé spektrum moderních
andragogických metod. Neméně důležitým výstupem projektu proto bude i inovativní metodika b-learningu pro
realizaci VP v nejrůznějších oblastech.


Naplnění hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto dílčích aktivit:
1)Tvorba komplexního vzdělávacího programu - "Inovační technologie v oblasti úsporného
osvětlení" (dále jen ÚO) skládajícího se z všeobecného modulu a 6 variant specializačních modulů. Po
odborné stránce na tvorbu VP dohlédne partner projektu - VUT v Brně.
2)Tvorba unikátní metodiky pro realizaci vzdělávacích programů kombinující prezenční, praktické a virtuální
vzdělávání "B-Learning v dalším vzdělávání"
3)Pilotní ověření a evaluace programu
4)Motivace účastníků VP pomocí důmyslných vzdělávacích metod pro aktivní zapojení se do projektu